S. III – IV – Garriguella

Seguint amb l’evolució etimològica del nom de la població , que en definitiva explicaria la seva trajectòria històrica , en trobem referències els segles III – IV , que és quan es deixa d’anomenar-se GERISENA per passar i prendre el nom actual de GARRIGUELLA . S’entreveu que la influència del canvi de nom pot ésser d’origen goda . D’ aquesta època també en són altre noms de pobles empordanesos com Garrigàs.

Botet i Sissó diu que el nom de Garriguella pot venir -” fins hi tot de l’Hebreu “.
Sucarrat , comentant i analitzant el segell municipal , explica que el nom de Garriguella prové de la radical ” garrig” o sigui pellofa de gla .

Hem de dir que moltes d’aquestes referències històriques no han pogut ésser contrastades feacienment amb documents , restes o monuments autèntics fins avui .