Convocatòria de Ple Extraordinari pel dilluns 25 d’abril

Sessió Extraordinària de Ple pel 25 d’abril

En data 21 d’abril de 2022, es convocà Ple Extraordinari en format presencial a la Sala de Plens del Consistori a les 19:00h. L’assumpte principal serà la modificació de l’Ordenança Fiscal Núm. 9, relatiu al servei de la Llar d’Infants, per tal d’acondicionar-la a les necessitats organitzatives de la Llar així com actualitzar-la al nou Acord Marc corresponent a la gratuïtat d’infantil 2 a partir del curs vinent (2022/23), juntament amb els següents punts previstos a l’Ordre del dia:

 

Ordre del dia:

1. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA
FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC

2. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICIACIÓ ORDENANÇA NÚM. 9 RELATIVA AL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS

3. PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADES RELATIU A L’ACORD D’INCREMENT DE SOU DEL PEÓ I NETEJADORA/AGUTZIL

4. PROPOSTA ACORD SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DELS AJUNTAMENTS ENTRE DETERMINATS CÀRRECS ELECTES EXERCICI 2022

5. PUNTS URGENTS

6. PRECS I PREGUNTES

 

Decret aprovant l’Ordre del dia: AQUÍ

 

I recordeu que la sessió és oberta a tothom, hi esteu tots convidats a assistir-hi, sempre d’acord amb les mesures contra la COVID-19!