NOVES ORDENANCES FISCALS 2020

Des de l’1 de gener han entrat en vigor 13 noves ordenances fiscals al municipi de Garriguella. Des de l’Àrea de Secretaria i Administració s’han revisat i adaptat els textos a la normativa estatal i catalana vigent així com a les disposicions de recaptació de l’organisme autònom de la Diputació, XALOC. Per aquest motiu, enguany, s’han tramitat i publicat els 13 textos íntegres. Al plec normatiu hi trobareu els principals tributs, taxes i preus públics implementats a Garriguella; entre altres, les tarifes de la Llar d’Infants, la nova taxa de les escombraries (tenint en compte la immediata Recollida dels Residus Orgànics), o el manteniment de IBI urbà o la baixada de l’IBI rústec. El projecte d’Ordenances va ser aprovat per Ple el passat 30 d’octubre i després de 30 dies hàbils d’informació pública i cap al.legació es van aprovar definitivament i publicar al Butlletí Oficial de la Província a finals de desembre.