Relació llocs de treball

EXERCICI 2022

Plantilla de personal:

La relació de llocs de treball és un instrument tècnic que permet fer una orientació del personal segons quines siguin les necessitats dels serveis i estableix quins són els requisits necessaris per a dur a terme les tasques d’un lloc determinat de treball.

S’inclouen tots els llocs de treball de funcionaris i laborals.

Per consultar l’Anunci de l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal fes clic aquí

Oferta Pública d’Ocupació d’estabilització 2022:

D’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 23 de maig de 2022 va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal.

Per consultar l’Edicte relatiu a l’Oferta Pública d’Ocupació d’estabilització 2022 fes clic aquí

Fitxes descriptives dels llocs de treball: