Pressupost

PRESSUPOST GENERAL

EXERCICI 2023

El Ple d’aquest Ajuntament, en Sessió Extraordinària celebrada el dia  19 de desembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació de l’anualitat 2023 juntament amb les bases d’execució del mateix i la plantilla de personal que comprèn tots els llocs reservats a funcionaris i personal laboral; exposat al públic amb la finalitat que, durant el termini de quinze dies hàbils s’hi pogui presentar contra el mateix les reclamacions que s’estimin pertinents pels interessats a que fa referència l’article 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. Durant dit termini no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació. Doncs segons l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, el pressupost es considera definitivament aprovat.

Edicte d’aprovació inicial AQUÍ

Edicte d’aprovació definitiva AQUÍ

Seguidament, s’adjunten les taules resum d’ingressos i despeses previstes, en les quals destaquen dues grans inversions com són l’arranjament de la xarxa d’aigua de Baix a Garriguella, que es troba en procés de licitació; i la reforma del carrer Gran, en procés d’aprovació.

RESUM PRESSUPOST DE INGRESSOS 2023
I IMPOSTOS DIRECTES 510.362,81
II IMPOSTOS INDIRECTES 58.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 202.682,82
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 439.529,57
V INGRESSOS PATRIMONIALS 62.050,00
  RECURSOS ORDINARIS 1.272.625,20
VI ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS 0,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 487.190,33
VIII ACTIUS FINANCERS 0,00
IX PASSIUS FINANCERS 391.127,22
  RECURSOS CAPITAL 878.317,55
TOTAL INGRESSOS 2.150.942,75
RESUM PRESSUPOST DESPESES 2023  
I DESPESES PERSONAL 464.290,00
II DESPESES CORRENTS 417.887,04
III DESPESES FINANCERES 7.400,00
IV TRANSFERENCIES CORRENTS 38.329,30
V FONS DE CONTINGÈNCIA 10.251,69
  PRESSUPOST ORDINARI 938.158,03
VI DESPESES CAPITAL 1.122.432,19
VII TRANSFERENCIES CAPITAL 0,00
VIII ACTIUS FINANCERS 0,00
IX PASSIUS FINANCERS 90.352,53
  PRESSUPOST INVERSIONS 1.212.784,72
TOTAL DESPESES 2.150.942,75

ANUALITATS ANTERIORS: 

  • Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal 2022 AQUÍ 
  • Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal 2021  AQUÍ
  • Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal 2020 AQUÍ