Relació llocs de treball

EXERCICI 2022

Plantilla de personal:

La relació de llocs de treball és un instrument tècnic que permet fer una orientació del personal segons quines siguin les necessitats dels serveis i estableix quins són els requisits necessaris per a dur a terme les tasques d’un lloc determinat de treball.

S’inclouen tots els llocs de treball de funcionaris i laborals.

Per consultar l’Anunci de l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal fes clic AQUÍ.

FUNCIONARI DE CARRERA HABILITACIÓ ESTATAL

Denominació PLAÇA Núm. PlaCEs Grup NivelL CD
Secretari Interventor 1 A1 30 Acumulació

FUNCIONARI

Denominació PLAÇA Núm. PlaCEs Grup NivelL CD
Tècnic administració general/ Adjunt a secretaria 1 A1 26 Vacant

PERSONAL LABORAL

Denominació plaça Núm. PlaCEs Grup NivelL CD
Tècnic mig econòmic laboral 1 A2 25 Interina/ Administrativa amb assignació de funcions
Auxiliar Administrativa 1 C2 18 Interina
Auxiliar de Biblioteca (jornada reduïda) 1 C1 22 Interina
Tècnic educatiu / Llar d’infants / Directora 1 C1 18 Interina
Tècnic educació Llar Infants 2 C1 16 Interines
Cap Brigada Obres i Serveis 1 C2 18 Interí
Peó Brigada d’Obres i Serveis 2 AP 14 Interins
Netejadora/Brigada 1 AP 12 Interina
Netejadora (jornada reduïda) 1 AP 12 Vacant
Netejadora/Agutzil 1 AP 14 Interina

CONJUNTURAL

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Denominació plaça Núm. PlaCEs Grup NivelL
Tècnic educació Llar Infants 1 C1 CD.16 Eventual
Administrativa 1 C1 CD.22 Temporal

Oferta Pública d’Ocupació d’estabilització 2022:

D’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 23 de maig de 2022 va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal, amb la següent relació de places:

Plaça Grup /  Subgrup Nombre de vacants Sistema selectiu
Tècnic mig econòmic laboral A2 1 concurs
Auxiliar Administrativa C2 1 concurs
Auxiliar de Biblioteca (jornada reduïda) C1 1 concurs
Tècnic educació Llar Infants C1 2 concurs
Peó Brigada d’Obres i Serveis AP 2 concurs
Netejadora (jornada reduïda) AP 1 concurs
Netejadora/Agutzil AP 1 concurs

Per consultar l’Edicte relatiu a l’Oferta Pública d’Ocupació d’estabilització 2022 fes clic AQUÍ. 

Fitxes descriptives dels llocs de treball: