L’Ajuntament convoca nous processos selectius via estabilització

Per Acord de Junta de Govern Local de 5 de desembre es van aprovar les convocatòries i bases dels següents processos:

En el marc de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, el dilluns 5 de desembre de 2022, s’aprovaren les bases i convocatòries, mitjançant concurs de mèrits, per a les següents places:

 • 2 places de Peons de Brigada (AP) – Núm. convocatòria 4/2022 i 5/2022
 • 1 plaça de Netejadora, Jornada reduïda (AP) – Núm. convocatòria 6/2022
 • 1 plaça de Netejadora – Agutzil (AP) – Núm. convocatòria 7/2022
 • 1 plaça d’Auxiliar administrativa (C2) – Núm. convocatòria 8/2022
 • 1 plaça de Tècnic/a mig econòmica laboral (A2) – Núm. convocatòria 9/2022

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’un extracte d’aquestes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat, sent la data d’un d’aquests últims la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies (TERMINI: 16 DE FEBRER DE 2023).

La documentació a aportar i els terminis (resolucions, al·legacions, etc) es troben indicats als edictes de les convocatòries i les bases dels processos selectius d’estabilització de cada plaça, seguidament indicats:

 • Edicte referent a la plaça de Peons de Brigada: AQUÍ
 • Edicte referent a la plaça de Netejador/a, Jornada reduïda: AQUÍ
 • Edicte referent a la plaça de Netejador/a – agutzil: AQUÍ
 • Edicte referent a la plaça d’Auxiliar administrativa: AQUÍ
 • Edicte referent a la plaça de Tècnic/a mig econòmica laboral: AQUÍ

Model instància per a participar: FORMULARI

Es demana que la documentació s’aporti en format PDF (NO FOTOS, NO WORDS, ETC.)

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a un procés selectiu:

 • Edicte referent a la plaça de Peons de Brigada: AQUÍ
 • Edicte referent a la plaça de Netejador/a, Jornada reduïda: AQUÍ
 • Edicte referent a la plaça de Netejador/a – agutzil: AQUÍ
 • Edicte referent a la plaça d’Auxiliar administrativa: AQUÍ
 • Edicte referent a la plaça de Tècnic/a mig econòmica laboral: AQUÍ