Ple Ordinari de 16 de maig

Convocatòria de Ple Ordinari de data 16 de maig de 2022

Per Decret d’Alcaldia de data 12 de maig es convoca sessió Ordinària de Ple pel proper dilluns 16 de maig a les 19:00h a la Sala de Plens, amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DE 14 DE FEBRER, 21 DE MARÇ I 25 D’ABRIL DE 2022

2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DE 17 DE MARÇ A 12 DE MAIG

3.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

4.- DACIÓ DE COMPTE INFORME RESUM DACIÓ DE COMPTE ANUAL DELS RESULTATS DE CONTROL INTERN DE L’ EXERCICI 2021

5.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME ANUAL SOBRE ELS RESULTAT DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

6.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL PER SUBSTITUCIÓ D’ EN MIGUEL EN MOTIU DE LA BAIXA D’ IT (I)

7.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA CONTRACTACIÓ SUBSTITUCIÓ MIGUEL (II)

8.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ ALCALDIA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL ANGELS SANCHEZ

9.- PROPOSTA APROVACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS 2023

10.- DECRETS A RATIFICAR

11.- PUNTS URGENTS

12.- PRECS I PREGUNTES

 

La sessió és oberta a tothom, hi esteu tots convidats a assistir-hi, sempre d’acord amb les mesures contra la COVID-19!