Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament

Sessió Ordinària de Ple pel 17 de gener

Es continua en format presencial a la Sala de Plens del Consistori, serà un dilluns a les 19:00h.

En la sessió s’hi proposaran els següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE 15 DE NOVEMBRE DE 2021

2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DE 13 DE NOVEMBRE 2021 A 7 DE GENER DE 2022

3.- DONAR COMPTE AMPLIACIÓ JORNADA BIBLIOTECÀRIA

4.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE LA SRA SANDRA TARRERO

5.- MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA

6.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS

7.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS

8.- PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BENS PER LA CESSIÓ DEL BRAÇ DESBROSSADOR

9.- PRECS I PREGUNTES

10.- PUNTS URGENTS

 

Ordre del dia AQUÍ

 

I recordeu que la sessió és oberta a tothom, hi esteu tots convidats a assistir-hi, sempre d’acord amb les mesures contra la COVID-19!