Exposició pública de Projectes i modificació de Normes Subsidiàries i d’altres afectacions

 • Exposició pública de projectes

  PROJECTE CARRER GRAN

  El Ple d’aquesta Corporació en Sessió Ordinària de data 21 de novembre de 2022 ha acordat aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el Projecte d’Urbanització del carrer Gran de Garriguella redactat i signat per l’Arquitecte Francesc Oliva Sans, amb un pressupost actualitzat a novembre de 2022 per un import de 521.347,56 € IVA inclòs. Havent transcorregut el termini d’informació pública corresponent a 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 228 de 29 de novembre de 2022, sense que hagin estat presentades reclamacions, al·legacions o suggeriments; aquest queda aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord ulterior, conforme amb l’acord d’aprovació inicial de 21 de novembre. El que es fa públic pel coneixement general d’acord l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  Edicte aprovació definitiva

  Projecte


  PROJECTE DE DIVISIÓ POLIGONAL DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA3 

  Havent-se aprovat inicialment per Acord de Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2022, el Projecte de Divisió Poligonal de la Unitat d’Actuació UA3, redactat per l’Arquitecte Tècnic Albert Llanet Payró, Núm. 556 del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona. De conformitat amb l’article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà al de l’última publicació del corresponent edicte. Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.


  PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DEL DIPÒSIT EXISTENT

  *Exposició pública inicial finalitzada, pendent d’aprovació definitiva.

  Per part de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzà es pretén dur a terme la construcció d’un nou dipòsit d’aigua de 2.000 m³ a la finca situada al Polígon 7 parcel·la 86, amb referència cadastral 17083A007000860000EL. Donades les característiques de la parcel·la, pertoca procedir a la tramitació d’una actuació específica d’interès pública. Per això anterior, i d’acord amb el que estableix l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 47 a 56 del Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic per un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona (16/8/22), a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

  Projecte

  Plànol


  PROJECTE DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM PROVISIONAL

  *Exposició pública inicial finalitzatada, pendent d’aprovació definitiva.

  Per instància E2022001281 de data 1 de juliol de 2022 s’ha sol·licitat la construcció d’un magatzem provisional per a l’estacionament de vehicles, maquinària i eines d’un celler a la finca amb referència cadastral 5380201EG0858S0001JK, la qual forma part del Pla Especial de Reforma Interior 3 de Garriguella.

  De conformitat amb els articles 54.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i 68 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

  Edicte d’exposició al públic

  Projecte: donat al pes del Projecte, es troba a disposició dels interessats a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.

 • Modificació temporal NNSS

  Fins el 17 d’abril de 2022 es trobaran suspeses cautelarment les tramitacions de projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable, plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable, llicències d’activitats i d’edificacions d’obra de nova planta en l’àmbit del sòl no urbanitzable de Garriguella, relatives al següent abast:

  • Les relacionades amb la instal·lació per a la producció d’energies renovables (molins de vent i plaques fotovoltaiques).
  • Moviments de terres i tala d’arbres o masses arbòries.
  • Obertura de camins.

  Amb excepció de les següents:

  • Les instal·lacions d’energies renovables que es promoguin per autoconsum.
  • Els moviments de terres per motius de reparació i/o manteniment de camins, passos o lleres.

  Trobareu més informació aquí

  Plànol de l’àmbit de suspensió

  Edicte d’exposició al públic