Aprovada inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11, Reguladora de preus públics

El Ple aprova provisionalment l’Ordenança reguladora General dels Preus Públics Municipals

 

El Ple del Consistori en sessió ordinària celebrada el passat dilluns va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal Núm. 11 Reglamentació General dels Preus Públics Municipals. Aquesta alteració contempla la modificació de l’Annex 1, incorporant els preus de les cessions d’ús de tots els equipaments i locals municipals, doncs l’anterior Ordenança només contemplava el preu de la cessió de la Sala Polivalent Ramón Pere de Noves. El text aprovat inicialment és el següent:

“Annex 1: Cessió de l’ús de les instal·lacions municipals

Tot ús o utilització de les instal·lacions municipals queda subjecte a la prèvia obtenció de la corresponent autorització d’ús. L’autorització concedida determinarà el termini,  dies o hores de durada de l’ús que s’autoritza, l’ús a què ha de destinar-se, i podrà establir totes aquelles condicions que tinguin per finalitat l’establiment de garanties suficients respecte de la protecció del bé immoble en el seu conjunt i/o de les persones (limitacions d’aforament, horaris, procediments d’higiene, etc.), així com també l’ús repartit i coordinat amb altres possibles subjectes i interessats dels equipaments.

Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a tercers.

La utilització de les instal·lacions municipals únicament serà autoritzada per a la realització d’activitats inherents al tipus d’instal·lació o equipament que es demani.

Aquestes activitats només podran autoritzar-se a particulars empadronats a Garriguella, contribuents d’IBI urbana i/o entitats locals del municipi. Diferenciant la tipologia d’activitats a celebrar segons la seva finalitat.

 

Estan exempts de pagament per la utilització dels equipaments anteriors les entitats locals amb activitats objecte que no tinguin finalitat lucrativa, exceptuant  les actuacions benèfiques.

Les persones físiques o jurídiques a les quals els hi hagi estat cedit l’ús d’alguna instal·lació municipal hauran de dipositar a l’Ajuntament de Garriguella, amb caràcter previ a l’exercici de l’activitat objecte de la cessió, una fiança en garantia de conservació i neteja dels elements de la instal·lació que puguin ésser malmesos com a conseqüència d’aquesta activitat. L’import d’aquesta fiança serà la següent segons instal·lació:

Instal·lacions Fiances
Sala Polivalent Ramón Pere de Noves 150€
Sala Sabater Furtià 80€
Sala Nova – Equipament de serveis i d’activitats sòcio-culturals i recreatives 150€
Altres instal·lacions de titularitat municipal 50€

 

En el cas d’entitats locals la fiança pot determinar-se mitjançant Conveni o acord amb l’associació interessada i l’Ajuntament garantint la devolució en perfecte estat de conservació i neteja de les instal·lacions. En tots els casos, si el cost de reposició dels elements malmesos fos superior a l’import de la fiança, les persones físiques o jurídiques a les quals els hi hagi estat cedit l’ús en respondran per la seva totalitat.

Les autoritzacions es concediran tenint en compte el conjunt de sol·licituds i interessats, la distribució serà coordinada. I amb el benentès que, excepcionalment, per raons de necessitat pública de la Corporació les activitats/horaris poden veure’s afectades puntualment. Així mateix durant la temporada d’estiu (fora del curs escolar) també es poden veure’s afectats, donant preferència a les activitats municipals.”

 

Això doncs, de conformitat amb allò que estableix l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’acord restarà en exposició pública durant el termini de 30 dies a comptar des del següent al de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d’examen i reclamacions. En cas que durant el termini d’exposició pública no es formuli cap reclamació, l’acord adoptat amb caràcter provisional s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

 

Acord de Ple aprovant provisionalment l’acord de modificació de les Ordenances Fiscals: AQUÍ

Edicte d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de preus públics: AQUÍ