Aprovada la suspensió de llicències i d’altres tramitacions relatives a les energies renovables en sòl no urbanitzable

 

El Ple aprova per unanimitat la suspensió cautelar de la tramitació de projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable, plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable, llicències d’activitats i d’edificacions d’obra de nova planta en l’àmbit del sòl no urbanitzable de Garriguella

 

Darrerament s’estan coneixent diferents propostes relatives a parcs i instal·lacions d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) en pràcticament tot el conjunt de la nostra comarca, a més d’altres punts de Catalunya. Veient la situació en qüestió, així com la normativa urbanística del municipi, aquest Ajuntament ha vist adient promoure una modificació de les Normes Subsidiàries (NNSS) en sòl no urbanitzable per tal d’adaptar-se a les directrius del planejament del Pla Territorial de les Comarques Gironines, del Pla Director Urbanístic del sòl no urbanitzat de la Serra de Rodes i entorns, així com d’altra normativa d’especial interès referent a energies renovables.

Consegüentment, per a analitzar les possibles modificacions urbanístiques, així com estudiar aquest sobrevingut interès en el desenvolupament d’energies renovables dins del terme municipal, cautelarment, també seria procedent suspendre la tramitació de llicències i d’altres procediments relatius a les energies renovables en sòl no urbanitzable.

 

Així doncs, en la Sessió Plenària Extraordinària del passat dimecres 14 d’abril s’aprovà per unanimitat la iniciació d’un expedient per a l’adaptació normativa urbanística del sòl no urbanitzable a les directrius anteriors i d’altres referents a energies renovables. I seguidament, amb la finalitat d’estudiar aquestes noves adaptacions normatives,  també s’aprovà suspendre cautelarment la tramitació de projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable, plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable, llicències d’activitats i d’edificacions d’obra de nova planta en l’àmbit del sòl no urbanitzable de Garriguella, durant el termini d’un any, relatives al següent abast:
– Les relacionades amb la instal·lació per a la producció d’energies renovables (molins de vent i plaques fotovoltaiques).
– Moviments de terres i tala d’arbres o masses arbòries.
– Obertura de camins.

Puntualitzar que el mateix acord estableix un conjunt d’excepcions que sí es permeten tramitar:

– Les instal·lacions d’energies renovables que es promoguin per autoconsum.
– Els moviments de terres per motius de reparació i/o manteniment de camins, passos o lleres

 

Aquesta suspensió, ja vigent, té una durada d’un any a contar a partir de la publicació del Butlletí Oficial de la Província de Girona, el passat divendres 16 d’abril.

 

Des de l’Ajuntament de Garriguella, govern i oposició, defensen una implantació de les energies renovables responsable i que tingui en compte el territori, per això, Garriguella no s’oposa a les energies renovables, s’oposa a la implantació d’aquestes desordenadament i sense perspectiva local: hi ha molt a dir!

 

Doncs a la mateixa línia anterior, en la mateixa Sessió Plenària també s’aprovà per unanimitat la Moció en suport a les energies renovables i la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà, demanant que, com a coneixedors del territori i de la realitat socioeconòmica, es tingui en compte la participació dels Ajuntaments en la planificació de la implantació d’energies renovables: perquè la transició energètica sigui consensuada amb el territori, entre tots.

 

L’àmbit territorial de la suspensió correspon a tot el sòl no urbanitzable del municipi: plànol en PDF disponible AQUÍ

L’edicte d’exposició al públic AQUÍ