EDICTE d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024

El Ple de l’Ajuntament de Garriguella, reunit en sessió extraordinària de data 6 de novembre de 2023, ha aprovat provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals per a l’exercici 2024 i següents:
Núm. 5: Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Núm. 7: Ordenança reguladora de les taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos.
Núm. 8: Ordenança reguladora de la taxa per a la realització d’activitats juridicoadministratives de competència local.
Núm. 9: Ordenança reguladora de la prestació del servei de Llar d’infants i Casalet d’estiu
Núm. 10: Ordenança reguladora de les taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.


Reglamentació General dels preus públics municipals.
D’acord amb allò que preveu els articles 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el 17.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’expedient romandrà exposat al públic durant un període de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar l’expedient i presentar, si s’escau, les reclamacions i/o al·legacions que considerin oportunes. 
Quan la reclamació o al·legació s’enviï per correu, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en la oficina de correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la reclamació o al·legació mitjançant correu electrònic a l’adreça: comunicacio@garriguella.cat en el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits no seran admeses les reclamacions o al·legacions si són rebudes per
l’Ajuntament amb posterioritat a la data de finalització del termini assenyalat. Si transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions ni reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat d’adoptar expressament un nou acord i es procedirà a la publicació integra dels textos modificats al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en
vigor.

Consulta les modificacions d’ordenances fiscals aquí: ordfisc.