El Ple aprova inicialment el nou Pressupost Municipal i dues modificacions transitòries de les OOFF

Aprovat el Pressupost Municipal 2021 juntament amb les modificacions transitòries de les Ordenances Fiscals com a mesures contra l’afectació de la COVID-19

En la Sessió Ordinària del passat dilluns 15 de  març, el Ple d’aquest Consistori aprovà inicialment per majoria absoluta el Pressupost i la Plantilla Municipal de l’anualitat 2021, juntament per unanimitat, dues modificacions transitòries de les Ordenances Fiscals 2021, en el marc del Pla de mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la COVID-19 a Garriguella 2021.

 

Per una banda, l’aprovació inicial del Pressupost i Plantilla Municipal s’exposa al públic amb la finalitat que, durant el termini de 15 dies hàbils pugui presentar-se contra el mateix les reclamacions que s’estimin pertinents pels interessats a què fa referència l’article 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. Enguany l’import consolidat de despeses i d’ingressos és d’1.858.918,18 €, per a més informació, l’expedient es pot consultar a les dependències administratives municipals de l’Ajuntament de Garriguella durant els horaris d’obertura al públic.

 

I per l’altra banda, l’aprovació provisional de dues modificacions transitòries de les OOFF, relatives al Pla de mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la COVID-19 a Garriguella 2021, aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 32, en les quals s’hi disposen les modificacions següents:

 • En la OOFF. Núm. 7. Ordenança Reguladora de les Taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos:
  S’hi incorpora una disposició transitòria, amb els termes següents:
  Per a l’exercici 2021 s’aplicarà una bonificació a la quota de la taxa d’escombraries proporcional a les obligacions de tancament – per part de la Generalitat, Govern i/o d’altres autoritats sanitàries – per aquelles activitats d’empreses, petits comerços o autònoms que exerceixin al municipi.
  Per sol·licitar aquesta exempció s’haurà de presentar:
  a) Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat.
  b) Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
  c) Declaració responsable de no haver pogut realitzar la seva activitat com a conseqüència de les obligacions de tancament i/o obligacions de reduccions d’activitat derivades de les mesures contra la COVID-19.
  d) Compromís a gestionar correctament els residus.

 

 • En la OOFF. Núm. 10. Ordenança Reguladora de les Taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local:
  S’hi incorpora amb els termes següents:
  Per a l’exercici 2021 s’aplicarà una exempció del 100% de la quota per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

Bàsicament doncs, seguint a la línia de l’any passat, s’ha aprovat l’exempció de les taxes per a l’ocupació d’espai públic amb cadires, tribunes, taules, etc. així com la bonificacació de les Escombraries. Puntualitzant però que aquesta última, enguany, es calcularà proporcionalment amb la obligació de tancament – segons sector empresarial – dictat per les autoritats sanitàries.

Un cop aprovat definitivament, havent transcorregut 30 dies hàbils des de la publicació de l’Edicte al BOPG, l’Acord serà definitiu i es podrà començar a sol·licitar aquesta última bonificació mitjançant els formularis que es penjaran en aquesta mateixa web, el termini per a sol·licitar-ho serà el 30 de novembre de 2021.

 

Seguidament podeu trobar els ACORDS de Ple aprovant-ho inicialment:

Acord de Ple d’aprovació inicial del Pressupost i Plantilla Municipal 2021: AQUÍ

Acord de Ple d’aprovació inicial les modificacions transitòries de les OOFF 2021: AQUÍ