Exhumació dels cossos situats als nínxols 010N i 069N del Cementiri Municipal de Garriguella

Nova notificació als interessats relatius a l’enderroc de part del bloc nord del cementiri municipal

El passat mes d’octubre de 2020 es publicà tan al BOPG com al BOE, així com a l’E-tauler i a la web d’aquest consistori, la informació relativa a la declaració d’estat de ruïna de 60 nínxols situats al bloc nord del cementiri municipal.

Degut a un error en al nou sistema informatitzat de registre de nínxols del cementiri municipal, es trobà un error en la relació de propietaris/es amb el número de nínxols, el qual generava l’existència de nous propietaris afectats i desafectats, així com la modificació de relació de nínxols notificats anteriorment. És per això que un cop comprovada la numeració dels nínxols a enderrocar,  s’incoà de nou l’expedient de ruïna de nínxols corresponents als 60 nínxols adossats al sector nord del Cementiri Municipal de Garriguella (NÍNXOLS 010-N A 069-N).

Igualment que en l’anterior procediment es tracta de drets funeraris centenaris, fet que impossibilita les notificacions a tots els interessats, així doncs, s’informa públicament que en un termini de 15 dies hàbils, els afectats poden consultar l’informe tècnic i determinar el lloc on volen que siguin inhumats els cadàvers, cendres o restes cadavèriques contingudes a les sepultures, sempre aportant el títol que acredita el dret funerari. A més, també s’informa que els interessats, si ho consideren, poden assistir a l’exhumació, l’Ajuntament els comunicaria les dates.

Un cop exhaurit el tràmit d’audiència a les persones interessades, es procedirà a l’exhumació dels cadàvers, restes cadavèriques o cendres per a la seva immediata re-inhumació o incineració dins el mateix cementiri (o al lloc on designin els titulars i en cas que no es comuniqués res al respecte, la inhumació es realitzaria en el lloc determinat per l’Ajuntament a tal efecte).

Aquí podeu trobar la relació dels titulars dels drets funeraris actualitzats, així com també els difunts que consten a l’arxiu municipal: AQUÍ

 

Nous edictes de correcció:

Edicte de correcció

Corrección de errores referente al anunico de ruina de un bloque del cementerio municipal de Garriguella (destinat al BOE)

 

Un cop finalitzades les exhumacions pertinents, es durà a terme l’enderroc i es prosseguirà amb les diverses reformes previstes en el mateix Cementiri (lavabo adaptat, un nou ossari, dues piques noves i la creació d’un collage, les quals s’exposen a la Memòria Valorada Reformes Diverses Cementiri). Amb l’assistència econòmica de la Diputació de Girona, mitjançant la Convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2019, per un valor concret de 34.077,25€.