Relació llocs de treball

EXERCICI 2023

Modificació número 2.2023  de la relació dels llocs de treball de l’ Ajuntament de Garriguella

El Ple de la corporació en sessió ordinària de 31 de juliol de 2023 va acordar modificar la relació dels llocs de treball en el sentit següent :

Modificació del lloc de treball de Netejador/a equipaments municipals en el sentit següent:

 

SERVEI al qual pertany

Adm. General

Nova denominació del lloc de treball

Agutzil – Notificador/a

Nombre de places per cada lloc de treball i tipus de lloc de treball

1

Naturalesa jurídica

Funcionari/a

Grup de classificació professional

AP

Retribucions complementàries

Complement de destinació

14

Complement específic

684,13  €

Forma de provisió

 Concurs oposició

Funcions a desenvolupar

Totes aquelles que consten a la fitxa descriptiva del lloc de treball .

Modificació número 3.2023 de la Relació de llocs de treball de l’ Ajuntament de Garriguella

El Ple de la corporació en sessió ordinària de 18 de desembre va aprovar la creació del següent lloc de treball:

SERVEI Al qual PERTANY

Adm. General

Denominació del lloc de treball

 Arquitecte/a tècnic/a

Nombre de places per cada lloc de treball i tipus de lloc de treball

1

Naturalesa jurídica

Funcionari/a

Grup de classificació professional per a llocs de treball de funcionaris, i grup professional per a llocs de treball laborals

A2

Retribucions complementàries

Complement de destinació 25. Jornada reduïda

287,84 €

Complement específic. Jornada reduïda

467,18 €

Forma de provisió

Concurs oposició

Funcions a desenvolupar

Totes aquelles que consten a la fitxa descriptiva del lloc de treball

 

EXERCICI 2022

Plantilla de personal:

La relació de llocs de treball és un instrument tècnic que permet fer una orientació del personal segons quines siguin les necessitats dels serveis i estableix quins són els requisits necessaris per a dur a terme les tasques d’un lloc determinat de treball.

S’inclouen tots els llocs de treball de funcionaris i laborals.

Per consultar l’Anunci de l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal fes clic aquí

Oferta Pública d’Ocupació d’estabilització 2022:

D’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 23 de maig de 2022 va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal.

Per consultar l’Edicte relatiu a l’Oferta Pública d’Ocupació d’estabilització 2022 fes clic aquí

Fitxes descriptives dels llocs de treball: