Programa “Garantia Juvenil”

apuntatt-a-la-garantia-juvenil

El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’Estratègia de “Emprendimiento Joven” que va ser aprovada el febrer de 2013 pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Així doncs, la seva finalitat és que els joves que tenen entre 16 i 29 anys puguin accedir al món laboral, ja sigui accedint a una oferta de feina, fent pràctiques en empresa o participant en una acció formativa.

thumb_1404822279_OJ_AltEmporda_514_0-300x75

Per inscriure’t has d’anar al Punt Jove que tinguis més a prop, o bé, anar a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà. En el moment de la inscripció t’oferiran un servei d’atenció personalitzada fent una valoració de la situació en què et trobes i què cal fer per tal d’aconseguir aquella feina que tant t’agrada.

Si estàs interessat a participar en el programa i vols més informació pots:

 1. Trucar al 972 673 728
 2. Escriure un correu a maguilar@altemporda.cat
 3. Visitar la pàgina de Facebook, fent clic aquí
 4. Visitar la pàgina de la Generalitat

logotip color 2 linees                  soc_2l

1280px-Logotipo_del_Ministerio_de_Educación_y_Formación_Profesional_svg        Logotipo_de_la_Generalitat_de_Catalunya_svg

Logo-Gencat-IOJ_webGJ

Logo%20EEEJ%20Garantia%20Juvenil-es-header

 • Qui s'en pot beneficiar?

  Podran beneficiar-se tots aquells joves que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formin part de l’Acord Econòmic Europeu o Suiza que es trobin a Espanya en exercici de lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir al territori espanyol que l’habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, Els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa d’atur d’aquest col·lectiu sigui igual o superior al 20%, segons l’Enquesta de Població Activa corresponents a l’últim trimestre de l’any.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es portin a terme en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants de feina serà suficient la seva inscripció en els serveis públics de treball.
 • Enllaços d'interès
  • Àrea de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi trobaràs tota l’actualitat sobre nous programes, premis de Joventut, beques i ajuts sobre la joventut i altres publicacions de gran interès. Pots accedir-hi fent clic aquí
  • Àrea JOVE.CAT de la Generalitat de Catalunya. Podràs accedir a tota l’actualitat i a l’agenda d’activitats per a joves. Els pots visitar al seu web, a Facebook o a la seva pàgina de Twitter on constantment publiquen les ofertes de feina i altres enllaços d’interès.
  • Xarxa de JOVES.NET. Pàgina plena de contingut dirigit a la població jove. Pots accedir-hi aquí
  • Oficina Jove de l’Alt Empordà del Consell Comarcal. Tota l’actualitat sobre activitats pel jovent. Pots donar un cop d’ull al seu web i informar-te de totes les novetats!
  • SOC – Servei Ocupació de Catalunya. Ofertes de feina i ofertes formatives i subvencions. Aquí teniu el seu web.
 • Oferta d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar d'Arxiu en el marc del programa Garantia Juvenil 2021

  Enfocat a joves amb cicle formatiu o grau universitari Titulació requerida i/o equivalents:

  Específics de la branca en Grau en informació i documentació o Grau en biblioteconomia i documentació.

  Cicles formatius de la família d’Administració, Gestió i Administració Pública. També Graus en Ciències Polítiques, Econòmiques, Dret, ADE o similars.

  Requisits importants:

  • Tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil (vigent).
  • Estar en situació d’atur i estar inscrit com a demandant d’ocupació (DONO) al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  • No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.
  • Qui desitgi prendre part en el procés selectiu haurà de formalitzar la sol·licitud adjuntant tota la documentació següent:
   • Currículum
   • Original o fotocòpia compulsada del DNI
   • Original o fotocòpia compulsada de la titulació exigida per a l’accés al procés selectiu
   • Original o fotocòpia compulsada del certificat de nivell de suficiència de català (nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent, d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones que no acreditin documentalment el nivell hauran de superar la prova prevista
   • Original o fotocòpia compulsada del certificat actualitzat com a demandant d’ocupació de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG)
   • Original o fotocòpia compulsada del certificat actualitzat d’inscripció en el Programa de Garantia Juvenil

  Les sol·licituds es podran presentar presencialment a l’Oficina de l’Ajuntament, però degut a la situació de la COVID-19, demanem que es facin arribar a través del registre telemàtic e-TRAM amb un termini de presentació fins al dia 26 d’agost de 2021 (ampliat!). Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà una relació d’aspirants admesos i exclosos.

  El procediment de selecció de la convocatòria és la de concurs:

  Primer exercici – Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana (45 minuts), excepte els aspirants que acreditin documentalment la possessió del certificat del nivell de Suficiència (nivell C) de català.

  Segon exercici – Per als candidats que no disposin de nacionalitat espanyola es farà una valoració dels coneixements de la llengua espanyola (45 minuts).

  Tercer exercici – Entrevista curricular on es valorarà:

  • Formació específica
  • Aptituds competencials
  • La claredat de l’exposició
  • Altres valors

  S’iniciarà la relació laboral, com a molt tard, el 28 d’octubre de 2021. La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals.

  Documentació important:

  Bases del procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves en el marc del Programa Garantia Juvenil 2021

  Edicte d’aprovació de la convocatòria segons les bases del procés selectiu per a la contractació en practiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil, condicionada a la recepció de la resolució d’aprovació, per part del Servei Públic d’ocupació de Catalunya

   

  ATENCIÓ TERMINI PER A INSCRIURE’S AMPLIAT!

  Edicte ampliació del termini per a inscriure’s

  EDICTE d’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria d’una plaça de Tècnic/a auxiliar d’arxiu – Garantia Juvenil 2021

  EDICTE d’aprovació de la llista DEFINITIVA d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria d’una plaça de Tècnic/a auxiliar d’arxiu – Garantia Juvenil 2021

  EDICTE de la relació d’aprovats