Alcaldia

Alcaldessa

 

Sra. ISABEL TEIXIDOR I DAMM

Les principals competències de l’Alcaldessa són:
 • Representar l’Ajuntament
 • Dirigir el Govern i l’Administració Municipal
 • Convocar i presidir les sessions de ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals
 • Publicar, executar i fer complís els acords municipals
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagament i retre comptes
 • Exercir la direcció superior de toto el personal de la corporació
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals. llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantitat no excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen a les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals
 • Nomenar els tinents d’alcalde