S. III – IV – Garriguella

Seguint amb l’evolució etimològica del nom de la població, que en definitiva explicaria la seva trajectòria històrica, en trobem referències els segles III – IV, que és quan es deixa d’anomenar-se GERISENA per passar i prendre el nom actual de GARRIGUELLA. S’entreveu que la influència del canvi de nom pot ésser d’origen goda. D’aquesta època també en són altre noms de pobles empordanesos com Garrigàs.

Botet i Sissó diu que el nom de Garriguella pot venir -“fins i tot de l’Hebreu”.
Sucarrat, comentant i analitzant el segell municipal, explica que el nom de Garriguella prové de la radical “garrig” o sigui pellofa de gla.

Hem de dir que moltes d’aquestes referències històriques no han pogut ésser contrastades eficientment amb documents, restes o monuments autèntics fins avui.