Ordenances fiscals

 • Modificacions Ordenances Fiscals 2020

  El passat 2019 s’estimà convenient la modificació de diversos preceptes de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Garriguella. Els aprovats efectivament són els següents:

  1.-Modificació de l’ordenança núm. 1:

  ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIO I RECAPTACIÓ

  1. Re-enumeració de tota l’ordenança a partir de l’article 15.

  2. Eliminació de la Oficina de Rendes i Exaccions com a òrgan capacitat, i integració de l’ens supramunicipal delegat en el punt 1 de l’article 18 “Liquidacions tributàries”.

  3. Ampliació, incorporant l’aplicació de la normativa aplicable corresponent, en el punt 2 de l’article 18 “Liquidacions tributàries”.

  4. Actualització del precepte legal en el punt 3 de l’article 21 “Autoliquidacions”.

  5. Eliminació de la Oficina de Rendes i Exaccions com a òrgan capacitat, i integració de l’ens supramunicipal delegat en el punt 1 de l’article 23 “Devolució d’ingressos indeguts”.

  6. Eliminació de la Oficina de Rendes i Exaccions com a òrgan capacitat, i integració de l’ens supramunicipal delegat en el punt 2 de l’article 24 “Baixes Justificades”.

  7. Modificació de la persona responsable en l’article 31 “Entrada i reconeixement de finques”.

  8. Eliminació, a causa d’incongruències legislatives (contrari a la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació), el punt 4 de l’article 47 “Normes Generals”.

  2.-Modificació de l’ordenança núm. 2:

  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

  Es porta a terme la modificació consistent en:

  1.-  Es modifiquen els subjectes bonificats, delimitant-ho només als titulars de família nombrosa, en el punt 1 de l’article 6 “Bonificacions de caràcter potestatiu”, amb el redactat següent:

  1. Tindran dret a la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

  3.-Modificació de l’ordenança núm. 3:

  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

  1.- L’augment del tipus de gravamen l’IVTM de classificació “Turismes”. Consisteix en la modificació, a l’article 5 “Quota tributària”, de la taula de tarifes, concretament amb el següent redactat:

  Potència i classes de vehicles EUR
  A) Turismes
  – De menys de 8 cavalls fiscals 21.19
  – De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 56.10
  – De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 118.90
  – De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 156.00
  – De 20 cavalls fiscals en endavant 188.00

  4.-Modificació de l’ordenança núm.7:

  ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS

  Es porten a terme les sis modificacions següents a l’article 4 de “Quotes i tarifes”:

  1.-  S’elimina l’apartat 4 de l’Epígraf 1 de l’article 4 “Quotes i tarifes”, amb el següent redactat:

  1. Contenidor de rebuig exclusiu per a un sol usuari particular o activitats (1 unitat) …………………………………………………………………………….. 1.409 €/any

  2.- Es modifica l’apartat 1.2 de l’Epígraf 1 de l’article 4 “Quotes i tarifes”, per tal de demostrar la correcte utilització i concedir la bonificació, queda redactat de la següent manera:

        1.1 Bonificacions: Els subjectes passius que disposin al seu habitatge d’un sistema de compostatge casolà que afavoreixi la reducció de les deixalles i el reciclatge dels residus generats a la pròpia llar gaudiran indefinidament d’una bonificació a la quota del 10%, amb el benentès que es demostri la seva correcta utilització previ informe anual del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

  3.- Es modifica l’apartat 1.3 de l’Epígraf 1 de l’article 4 “Quotes i tarifes”, la confecció dels padrons corresponents es duran a terme anualment i no trimestralment, el redactat serà el següent:

        1.2 Padró: Els padrons corresponents a la taxa per recollida i eliminació d’escombraries de cobrament periòdic es confeccionaran anualment.

  4.- Es modifica el segon apartat de l’Epígraf 2 de l’article 4“Quotes i tarifes”, eliminant la tarifa de manteniment (15,50 euros), quedant amb el contingut següent:

  Epígraf 2.Per a la utilització del servei de clavegueram:

  • Per a l’autorització de connexió a la xarxa de clavegueram: 400,00 €.

  5.- Es modifica l’Epígraf 4 de l’article 4 “Quotes i tarifes”afegint una nova modalitat de concessió i una nova taxa per expedir drets funeraris, quedant amb el contingut següent:

  Epígraf 4. Per a la utilització dels serveis de cementiri municipal:

  1. Per a la concessió de drets funeraris pel termini de 50 anys:

  1.1 Concessió de nínxols nous………………………………………………… 530,00 €

  1.2 Concessió de nínxols temporals (mínim per 2 anys)…………….. 10,60 €/any

  1.3 Concessió de columbaris per 50 anys…………………………………. 250,00 €

  Drets conservació del cementiri:

         – per cada panteó……………………………………………………………. 25,00 €

         – per cada nínxol…………………………………………………………….. 11,50 €

         – per cada capella…………………………………………………………… 35,00 €

         – per cada columbari……………………………………………………….. 11,50 €

  1. Taxes per a l’enterrament dels pobres de solemnitat……………. 0,00 €
  2. Drets d’expedició del títol funerari……………………………………… 12 €

  6.-  Incorporació del nou Epígraf 6 de l’article 4 “Quotes i tarifes”sobre la neteja i manteniment de finques urbanes i no urbanes, quedant amb el contingut següent:

  Epígraf 6.Per a la neteja i manteniment de finques urbanes i no urbanes:

  En cas que no ho faci el propietari i l’Ajuntament se’n faci càrrec subsidiàriament ……………………………………………………………………. 50 €/hora

  5.-Modificació de l’ordenança núm. 9:

  ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS i CASALET D’ESTIU

  Es porten a terme les cinc modificacions consistents en:

  1.-  S’afegeixen les tarifes, l’assistència esporàdica i el suplement nadó lactant a l’article 5 “Base imposable i quotes”,quedant amb el contingut següent:

  Article 5. Base imposable i quotes

  El cost real o previsible de l’activitat considerada en la seva globalitat constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota tributària.

  Les quotes tributàries es determinaran per unes quantitats fixes, segons l’activitat o servei de que es tracti, d’acord amb les tarifes següents:

  En general:

  Matrícula: 120€ tot el curs (de setembre a juliol)

  Matrícula 60 € (de març a juliol)

  Matrícula 15 € (mes de juliol)

  Tarifa núm. 1: Horari de 8:00 a 13:00: 140€/mes

  Tarifa núm. 2: Horari de 8:00 a 15:00: 170€/mes

  Tarifa núm. 3: Horari de 8:00 a 17:00: 200€/mes

  Tarifa núm. 4: Horari de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00: 170€/mes

  Assistència esporàdica de 15:00 a 17:00: 8€/dia

  Suplement nadó lactant: 20€/mes

  Menjador

  a) Menjador per a fixes:

  • Setembre: 80€/mes
  • Octubre a juliol: 120€/mes

  b) Menjador per a esporàdics: 10€/dia

  • Les quotes mensuals NO es poden fragmentar en funció de l’horari d’assistència a la Llar.
  • Igualment, l’alta o baixa un cop començat el mes NO suposa una reducció de la quota a pagar.
  • La baixa de l’alumne/a s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb un mes d’antelació.

  2.-  S’afegeix la tarifa núm.4 a l’article 6 “Casalet d’estiu”,quedant amb el contingut següent:

  Article 6.- Casalet d’estiu

  El mes d’agost s’organitza un servei, si s’escau, de Casal d’estiu a la Llar d’Infants Arrels.

  Les tarifes són les següents:

  Matrícula: 15€/mes

  Tarifa núm. 1: Horari de 8:00 a 13:00: 140€/mes

  Tarifa núm. 2: Horari de 8:00 a 15:00: 170€/mes

  Tarifa núm. 3: Horari de 8:00 a 17:00: 200€/mes

  Tarifa núm. 4: Horari de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00: 170€/mes

  Assistència esporàdica de 15:00 a 17:00: 8€/dia

  Suplement nadó lactant: 20€/mes

  Menjador

  Menjador per a fixes: 120€/mes  

  Menjador per a esporàdics: 10 €/dia

  3.- Es modifica la paraula reducció per bonificació, al’article 7 de “Bonificacions” quedant amb el contingut següent:

  Article 7.- Bonificacions

  En el supòsit que assisteixin al centre, en el mateix curs escolar, dos o més germans, i/o en el supòsit de família nombrosa, s’aplicarà una bonificació del 10% sobre les tarifes de matrícula i mensualitat, excepte en els serveis de menjador i els serveis extraordinaris. Aquesta bonificació s’aplicarà únicament a partir del primer germà que s’incorpori al centre després de l’inicialment inscrit.

  4.- Es modifica el tempo d’efectuació del pagament l’article 10 “Pagament”,quedant amb el contingut següent:

  Article 10.- Pagament

  El pagament de la taxa, en el cas de les tarifes mensuals, s’efectuarà dins els quinze primers de cada mes, i les tarifes corresponents a prestació de serveis eventuals després de la prestació del servei, el mes següent.

  Les quotes del servei de menjador s’emetran al mes següent.

  Es descomptarà el menjador al tercer dia d’absència de l’alumne únicament per motius de malaltia presentant justificació mèdica.

  Les quotes mensuals NO es poden fragmentar en funció de l’horari d’assistència a la Llar.

  Igualment, l’alta o baixa un cop començat el mes NO suposa una reducció de la quota a pagar.

  El pagament es podrà fer efectiu per qualsevol dels instruments previstos en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.

  5.- Es modifica el termini del curs i un canvi formal en l’elaboració del precepte de l’article 12 “Vigència”, quedant amb el contingut següent:

  Article 12. Vigència

  La present Ordenança Fiscal serà d’aplicació durant el curs vigent, de setembre a juliol, tenint en compte que durant el mes d’agost a les instal·lacions s’hi oferirà, si s’escau, el servei de Casalet- i seguirà vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació expressa.

  La normativa relativa a la meritació, gestió, recaptació, infraccions i bonificacions de la Llar d’Infants serà l’aplicada al Casalet.

  Edicte d’aprovació definitiva de modificació de les Ordenances Fiscals 2020

  ***Degut a qüestions administratives, no s’han pogut aplicar durant l’any 2020, per tant seran d’aplicació el 2021.

 • Modificacions Ordenances Fiscals 2021

  El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2020, va acordar l’acord provisional de modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2021, juntament amb una nova Ordenança: Núm. 14 Reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’establiment/obertura i manteniment anual d’una franja exterior de protecció al voltant de les instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions de Garriguella.

  De conformitat amb allò que estableix l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’acord restarà en exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació dels edictes al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d’examen i reclamacions.

  1.- Modificació de l’ordenança núm. 4:

  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

  Una modificació consistent en:

  1.- Augment del 0,5% del gravamen de l’Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), amb el redactat següent de l’article 7:

  Article 7. Tipus de gravamen:

  El tipus de gravamen d’aquest impost és de 3’5%.

   2.- Modificació de l’ordenança núm. 7:

   ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS

  Dues modificacions consistents en:

  1.- Incorporació de les empreses per a ser subjectes de la bonificació per ús de compostatge i augment del percentatge a bonificar, amb el redactat següent de l’article 4. Epígraf 1. Recollida i eliminació d’escombraries. Punt 1.2:

  Article 4. Epígraf 1. Recollida i eliminació d’escombraries. Punt 1.2:

   1.2 Bonificacions: Els subjectes passius que disposin al seu habitatge i/o empresa d’un sistema de compostatge casolà que afavoreixi la reducció de les deixalles i el reciclatge dels residus generats gaudiran d’una bonificació a la quota del 15%, amb el benentès que es demostri la seva correcta utilització mitjançant informe anual i condicions d’ús del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

   2.- Reducció dels imports del servei de publicitat mitjançant les revistes municipals, i puntualització del disseny, amb el redactat següent de l’article 4. Epígraf 5. Per a la prestació del servei de publicitat a través de la revista municipal:

  Article 4. Epígraf 5.- Per a la prestació del servei de publicitat a través de la revista municipal:

  • Revista de la Fira del brunyol i la garnatxa
  1. Format targeta horitzontal…………………………………………………….. 20,00€
  2. Format targeta doble horitzontal……………………………………………. 37,50€
  3. Format mitja plana hortizontal……………………………………………….. 60,00€
  4. Format plana sencera………………………………………………………….. 90,00€
  • Revista d’Estiu
  1. Format targeta hortizontal…………………………………………………….. 32,50€
  2. Format targeta doble horitzontal …………………………………………… 45,00€
  3. Format mitja plana horitzontal……………………………………………….. 80,00€
  4. Format plana sencera………………………………………………………… 150,00€

  3.- Modificació de l’ordenança núm. 8:

  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURIDIOCADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

  Dues modificacions consistents en:

  1.- Disminució del percentatge per a les obres majors i menors i incorporació d’un nou import mínim en les obres majors, amb el redactat següent de l’article 5. Epígraf 4.- Expedients d’activitats urbanístiques. Punt 1.1.1:

  Article 5. Epígraf 4.- Expedients d’activitats urbanístiques. Punt 4.1.- Llicències urbanístiques i ordres d’execució. Subapartat 1.1.1:

  • Per a la concessió de llicències d’obres de construcció de nova planta, ampliació, modificació o reforma, per la qual sigui preceptiva l’aportació de projecte d’obra o plànols signats per tècnic competent:
  • Obres Majors: 0,4% (del pressupost de referència total de l’obra), amb un mínim de 120 euros.
  • Obres Menors: 0,4% (del pressupost de referència total de l’obra), amb un mínim de 60 euros.
  • Obres consistents en l’arranjament de façanes: Bonificació del 90%.
  • Obres consistents en la pintura de façanes: Bonificació del 100%.

  2.- Incorporació d’una nova taxa per a la comunicació dels habitatges d’ús turístics (HUT), nou epígraf vinculat a l’article 5 amb el redactat següent:

  Epígraf 9.- Taxa per a la Comunicació d’Habitatge d’Ús Turístic (HUT):

  Per a la tramitació del procediment de comunicació per a la legalització dels habitatges d’ús turístic …………………………………………………………………. 100,00€

  4.- Aprovació d’una nova ordenança:

  Contingut disponible:

  NÚM. 14. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ESTABLIMENT/OBERTURA I MANTENIMENT ANUAL D’UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES I ZONES VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ SECA I MASSA ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES URBANITZACIONS

  Edictes d’exposició pública inicial aquí:

  EDICTE d’aprovació inicial d’una ordenança

  EDICTE d’aprovació provisional de l’acord de modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2021

  Sense haver-se presentat cap al·legació, s’aprova definitivament:

  EDICTE d’aprovació definitiva de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2021

  Més informació en la notícia següent: AQUÍ

  ——————–

  El Ple del Consistori en sessió ordinària celebrada el dilluns 12 de juliol va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal Núm. 11 Reglamentació General dels Preus Públics Municipals. Aquesta alteració contempla la modificació de l’Annex 1, incorporant els preus de les cessions d’ús de tots els equipaments i locals municipals, ja que l’anterior Ordenança només contemplava el preu de la cessió de la Sala Polivalent Ramón Pere de Noves i s’ha vist adient actualitzar-ho. Trobareu la notícia pertinent AQUÍ.

  Sense haver-se presentat cap al·legació, s’aprova definitivament: Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de preus públics

 • Modificacions Ordenances Fiscals 2022

  MODIFICACIÓ 1) – APROVAT – El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2021, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2022, juntament amb tres noves ordenances:

  De conformitat amb allò que estableix l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’acord ha restat en exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d’examen i reclamacions. Vist que durant el termini d’exposició pública no s’ha formulat cap reclamació, l’acord adoptat amb caràcter provisional s’enten elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

  Concretament les tres noves ordenances i modificacions són les següents:

  – Acord de Ple – Ordenança Fiscal núm. 15 Reguladora de les taxes per a la prestació del servei de Cementiri Municipal:

  L’anterior Ordenança simplement agrupa en un sol redactat els imports de les taxes relatives al Cementiri Municipal les quals ja es trobaven disposades a l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de les taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals, i aprofita per a delimitar el servei. Així mateix, assenyalar que la taxa de conservació i manteniment dels columabris es redueix 1,5€/any, mentre que les capelles i panteons s’incrementen 5€/any i els nínxols 3,5€/any.

  – Acord de Ple -Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Garriguella:

  Incorpora l’augment de les bonificacions relatives a les instal·lacions renovables, tant en l’IBI (50%) com en l’ICIO (65%), juntament específica el procediment per a concedir-les així com casuístiques, condicions i models.

  – Acord de Ple – Ordenança reguladora del servei d’ús de bústies de l’Ajuntament de Garriguella

  Després que uns veïns sol·licitessin disposar d’un espai de bústies, i havent parlat amb Correos, aquest Ajuntament ha col·locat una bateria de bústies a l’entrada externa de les oficines de l’Ajuntament (carrer Sant Ferran, 1). Així doncs, la present ordenança regula el servei de les bústies en qüestió (obligacions, manteniment, import…). Els interessats properament rebran indicacions.

  I pel que fa a les propostes de modificació de les Ordenances Fiscals pel proper any es troben aquí:

  – Acord de Ple – Modificació de les Ordenances Fiscals 2022

  1.- Modificació de l’ordenança núm. 2: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

  Modificació de l’article 6. Bonificacions de caràcter potestatiu, augmenten els percentatges de bonificació de l’IBI i s’especifiquen les casuístiques, topalls i procediments per a les instal·lacions de sistemes d’aprofitmanet d’energies renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa).

  2.- Modificació de l’ordenança núm. 4: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

  Modificació de l’article 8. Bonificacions, augment del percentatge de bonificació i puntualitzacions procedimentals, també per a les instal·lacions de sistemes d’aprofitmanet d’energies renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa).

  3.- Modificació de l’ordenança núm. 7: ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS

  Modificació dede l’Epígraf 1. Recollida i eliminació d’escombraries de l’article 4. Quotes o tarifes, s’incrementa la taxa per restaurants, hotels i supermercats. Així mateix s’incorpora un nou concepte per a reduir la taxa, en els supòsits d’empreses i/o activitats que acreditin la seva gestió segons fracció.

  4.- Modificació de l’ordenança núm. 10:  ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

  Incorpora d’un nou concepte i un nou epígraf relatiu a la quota per publicitat amb finalitat lucrativa.

  5.- Modificació de l’ordenança núm. 11: REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

  Incorporació de nous conceptes i dos annexos relatius a les tarifes per activitats sòcio-culturals i a les bústies de lloguer.

  6.- Modificació de l’ordenança núm. 13: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER TINENÇA D’ANIMALS

  Modificació de l’article 7 detallant una condicionalitat.

  Edicte d’aprovació inicial de les modificacions i aprovacions anteriors: AQUÍ

  Edicte d’aprovació definitiva de les modificacions i aprovacions anteriors: AQUÍ

  MODIFICACIÓ 2) – APROVAT – El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de març de 2022 va acordar aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

  De conformitat amb allò que estableix l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’acord ha restat en exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d’examen i reclamacions. Vist que durant el termini d’exposició pública no s’ha formulat cap reclamació, l’acord adoptat amb caràcter provisional s’enten elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

  – Acord de Ple: modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

  -Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de la Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 

  MODIFICACIÓ 3) – APROVAT – El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2022 va acordar aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 9 ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS i CASALET D’ESTIU

  MODIFICACIÓ 4) – APROVAT – El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 18 de juliol de 2022 va acordar aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 9 ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS i CASALET D’ESTIU

  De conformitat amb allò que estableix l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’acord resta en exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d’examen i reclamacions. Vist que durant el termini d’exposició pública no s’ha formulat cap reclamació, l’acord adoptat amb caràcter provisional s’enten elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

  La modificació estableix la rebaixa del preu del menjador del servei de la Llar d’infants, d’acord amb:

 • Modificacions Ordenances Fiscals 2023

  MODIFICACIÓ- APROVAT – El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2023 , va acordar aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal núm-7 per a la realització d’ activitats i prestació de serveis municipals diversos:

  De conformitat amb allò que estableix l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’acord ha restat en exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d’examen i reclamacions. Vist que durant el termini d’exposició pública no s’ha formulat cap reclamació, l’acord adoptat amb caràcter provisional s’enten elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

  S’ introdueix un nou epígraf a l’ article 4 de quotes i tarifes:

  Epígraf 6. Per a la reserva de plaça d’activitats

        –    Tarifa anual de Pilates i ioga……………………………………………………… 30,00€/any

   

   

 • Modificació Ordenances Fiscals 2024

  El Ple de l’Ajuntament de Garriguella, reunit en sessió extraordinària de data 6 de novembre de 2023, ha aprovat provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals per a l’exercici 2024 i següents:

  Núm. 5: Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

  Núm. 7: Ordenança reguladora de les taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos.

  Núm. 8: Ordenança reguladora de la taxa per a la realització d’activitats juridicoadministratives de competència local.

  Núm. 9: Ordenança reguladora de la prestació del servei de Llar d’infants i Casalet d’estiu

  Núm. 10: Ordenança reguladora de les taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.

  Reglamentació General dels preus públics municipals.

  D’acord amb allò que preveu els articles 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el 17.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’expedient s’ha exposat al públic durant un període de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona.

  En el ben entès que transcorregut el termini, no s’han presentat al·legacions, de conformitat amb el que estableix l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les modificacions queden definitivament aprovades, per tan es procedeix a la publicació íntegra dels textos modificats al BOP.

  1.- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 5: ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

  Es modifica l’apartat B) -Càlcul de la base imposable pel mètode objectiu- de l’article 6 -Base imposable- amb la finalitat d’adaptar els coeficients als que s’han aprovat a la darrera Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. A la vegada, s’introdueix un paràgraf en aquest mateix apartat perquè aquesta adaptació sigui automàtica d’acord amb els coeficients màxims que s’aprovin anualment per part de la referida Llei de Pressupostos.

  La modificació de l’apartat B) de l’article 6 és la següent:

  “B) Càlcul de la base imposable pel mètode objectiu

  La base imposable es calcularà aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, determinat d’acord amb allò establert en l’apartat A) anterior, el coeficient que correspongui segons el període de generació de l’increment de valor:

  Període de                       Coeficient

  generació

  Inferior a 1 any                    0,15

  1 any                                      0,15

  2 anys                                   0,14

  3 anys                                   0,15

  4 anys                                   0,17

  5 anys                                   0,18

  6 anys                                   0,19

  7 anys                                   0,18

  8 anys                                   0,15

  9 anys                                   0,12

  10 anys                                 0,1

  11 anys                                 0,09

  12 anys                                 0,09

  13 anys                                0,09

  14 anys                                0,09

  15 anys                                 0,1

  16 anys                                0,13

  17 anys                                0,17

  18 anys                               0,23

  19 anys                               0,29

  Igual o superior              0,45

  a 20 anys

  Atès que els coeficients màxims s’actualitzen anualment mitjançant norma de rang legal, si algun dels coeficients aprovats en aquesta ordenança resulta superior al nou coeficient màxim legal, serà d’aplicació directa el coeficient legal màxim, fins l’entrada en vigor de la modificació de l’ordenança en què es fixi un nou coeficient.

  La taula anterior s’actualitzarà adoptant els coeficients màxims que aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cadascun dels períodes de generació de l’increment de valor. L’actualització es produirà de forma automàtica des de l’entrada en vigor dels nous coeficients màxims.”

  2.- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 7: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS

  Epígraf 1.- Recollida i eliminació d’escombraries

  D’acord amb l’estudi econòmic dels costos del servei de recollida i eliminació d’escombraries, es preveu un increment i reordenació de la tarifa.

  Igualment, s’introdueix una bonificació per a aquells habitatges domèstics que facin un ús regular de la mini deixalleria municipal.

  La modificació de la tarifa és la següent:

  “Article 4. Quotes o tarifes

  Epígraf 1. Recollida i eliminació d’escombraries:

  Les tarifes seran les següents:

  1.1.1.  Domèstica:

  1. a) Per cada habitatge……………………………………………………………….. 160,00 €/any
  2. b) Per a masies i habitatges aïllats ……………………………………………. 140,00 €/any

  (S’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar)

  1.1.2.  Establiments:

  1. a) Perruqueries, despatxos professionals, oficines bancàries, tallers, farmàcies i altres locals industrials o mercantils no expressament tarifats de naturalesa similar…………………………………………………………………………………..160,00 €/any
  2. b) Cellers i trulls…………………………………………………………………… 385,00 €/any
  3. c) Botigues de menys de 40m2………………………………………………. 345,00 €/any
  4. d) Botigues de més de 40m2…………………………………………………. 460,00 €/any
  5. e) Bars………………………………………………………………………………… 484,15 €/any
  6. f) Establiments de menjar per emportar i similars………………….. 421,00 €/any
  7. g) Cases Turisme Rural………………………………………………………… 484,15 €/any
  8. h) Hotels ……………………………………………………………………………..600,00 €/any
  9. i) Supermercats…………………………………………………………………… 678,50 €/any
  10. j) Restaurants…………………………………………………………………….. 823,50 €/any
  11. k) Habitatge d’ús turístic…………………………………………………….. 320,00 €/any
  12. l) Activitats no classificades…………………………………………………. 140,00 €/any

  1.1.3   En els supòsits en els que el titular d’una activitat i/o establiment que generi residus comercials acrediti que els lliura a un gestor autoritzat, d’acord amb el que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, es reduirà l’import de la taxa en funció de la fracció que es gestiona privadament (cartró, vidre, envasos, orgànic…). Es fixa com a reducció el percentatge següent segons fracció gestionada:

  –           Rebuig: 50%

  –           Orgànica i selectiva: 50%

  En tots els casos, d’acord amb l’article 54.3 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, la reducció queda condicionada a que dins el primer mes de cada any s’aporti còpia dels justificants de recollida i les factures corresponents a l’any anterior.

  1.2.     Bonificacions:

  1. a) Els subjectes passius que disposin al seu habitatge i/o empresa d’un sistema de compostatge casolà que afavoreixi la reducció de les deixalles i el reciclatge dels residus generats gaudiran d’una bonificació a la quota del 15%, amb el benentès que es demostri la seva correcta utilització mitjançant informe anual i condicions d’ús del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
  2. b) Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant tot l’any i un mínim de 12 vegades l’any de la mini deixalleria municipal gaudiran d’una bonificació a la quota del 20%.

  1.3.     Padró: Els padrons corresponents a la taxa per recollida i eliminació d’escombraries de cobrament periòdic es confeccionaran anualment.”

  3.- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 8:  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURIDICOADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

  S’introdueix una bonificació del 100% de la taxa per llicències urbanístiques quan es comuniqui o es sol·liciti llicència d’obres en habitatges per a la rehabilitació de façanes.

  S’introdueix el següent paràgraf a l’epígraf 4.1 de llicències urbanístiques i ordres d’execució:

  “1.1.9.  Es bonificarà el 100% de la taxa quan es comuniqui o es sol·liciti llicència d’obres en habitatges per a la rehabilitació de façanes.”

  4.- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 9: ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS i CASALET D’ESTIU

  Es modifiquen les condicions de la tarifa de “Menjador” establertes a l’article 5 de l’ordenança amb la finalitat de reduir la quota mensual a partir del tercer dia de baixa de l’alumne.

  Es modifica el redactat del final de l’apartat “Menjador” de l’article 5 de l’ordenança en el sentit següent:

  “.- Les quotes mensuals NO es poden fragmentar en funció de l’horari d’assistència a la Llar.

  “.-  Es descomptarà el menjador a partir del tercer dia d’ absència de l’ alumne/a per motius de malaltia,  presentant la justificació mèdica.”

  .- L’alta de l’alumne/a un cop començat el mes NO suposa una reducció de la quota a pagar.

  .- La baixa de l’alumne/a s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb un mes d’antelació.

  .- Es considera nadó lactant fins el 6é mes.”

  5.- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 10: ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL        

  S’introdueixen nous epígrafs corresponents a l’ocupació de la via pública amb motiu de rodatges cinematogràfics, publicitaris o similars; i per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies.

  Les modificacions de les tarifes recollides a l’article 4 de l’ordenança són les següents:

  “Epígraf 6: Per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies: 11,40 € per cada metre lineal, amb un mínim de 3 metres.

  Epígraf 7: Per l’ocupació o tancament de la via pública amb motiu de rodatges cinematogràfics, publicitaris o similars:

  Quota per dia i per ocupació o tancament…………….. 12€ metre lineal/dia.”

  6.-  Modificació de l’ordenança fiscal núm. 13: Modificació de la REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

  S’introdueix la següent modificació:

  S’introdueixen a l’Annex 4 “Tarifa activitats sòcio-culturals” les quotes mensuals per les activitats de pilates, ioga i d’altres que pugui realitzar l’Ajuntament, de la manera següent:

  “Annex 5.-  Tarifa activitats sòcio-culturals

  Activitat de pilates (mensual)……………………………. 25,00 €

  Activitat de ioga (mensual)……………………………….  25,00 €

  Altres activitats (mensual)………………………………..  25,00 €.”