Processos de Selecció

 

Procés de selecció per  provisió amb caràcter interí de la plaça de Secretari de classe tercera , subescala secretari interventor.

https://garriguella.cat/acord-d-aprovacio-de-la-llista-provisional-d-admesos-i-exclosos-a-un-proces-de-seleccio/

Procés de selecció per a la contractació en pràctiques per a joves prioritàriament en situació d’ atur i/o beneficiaris de garantia juvenil

Per acord d’ Alcaldia de 27 de desembre s’ aprova les bases i convocatòria del procés de selecció per a la contractació en pràctiques d’ un jove prioritàriament en situació d’ atur i/o beneficiaris de garantia juvenil.

El lloc a cobrir i les funcions a desenvolupar són les següents :

 • Administratiu/iva en comunicació digital
  Tasques a desenvolupar:
  – Donar suport a la persona encarregada de la creació de continguts digitals.
  – Actualitzar la pàgina web municipal.
  -Tasques de comunicació a través de les diferents xarxes socials fent publicacions periòdiques.
  -Interactuar i participar amb la ciutadania pels diferents canals d’ informació.
  -Digitalitzar documentació i crear base de dades d’ arxiu.
  -Revisió i actualització del Portal de Transparència municipal.
  -Donar suport a l’ àrea administrativa.
  – Entre d’ altres que l’ hi puguin ser atribuïdes.
 • Titulació requerida: Títol universitari o Formació Professional de grau mig o superior, o títols oficialment reconeguts com a equivalents, especialment els de la de comunicació, publicitat i relacions públiques, informàtica i aplicacions web; CFGS de la família d’Administració, Gestió i Administració Pública.

Les sol.licituds es podran presentar mitjançant el model normalitzar que es detalla a  l’ annex I presencialment a les oficines municipals o bé mitjançant registre a la seu electrònica .

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves prioritàriament en situació d’ atur i/o beneficiaris de garantia juvenil.

Processos de selecció 2022 – estabilització

 • 2 places de tècnics/ques d’educació infantil
 • 1 plaça d’auxiliar de biblioteca

Per Acord de Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2022 s’aprova la convocatòria i bases dels processos selectius d’estabilització, d’acord amb la disposició addicional sisena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, per a les places de tècnics/ques d’educació infantil (2 places) i auxiliar de biblioteca (1 plaça).

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat, sent la data d’un d’aquests últims la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies.

Edicte de la convocatòria i bases de processos selectius d’estabilització publicat al BOPG núm. 130 de 8 de juliol de 2022

Model instància per participar (per a les places de la Llar d’Infants, es poden indicar les dues convocatòries en una mateixa instància). Es demana que la documentació s’aporti en format PDF (NO FOTOS, NO WORDS, ETC.)


Processos de selecció 2019

Mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2022 se suspenen definitivament els processos de selecció de les places d’“Auxiliar administratiu/va”, de “Tècnic/a mig econòmic laboral”, de “Tècnic/a d’Administració GeneralAdjunt a Secretaria” i de “Tècnic/a auxiliar de Biblioteca”, convocats per Acord de Junta de Govern Local de data 7 de març de 2019.

Acord