Processos de Selecció

Processos de selecció 2022 – estabilització

  • 2 places de tècnics/ques d’educació infantil
  • 1 plaça d’auxiliar de biblioteca

Per Acord de Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2022 s’aprova la convocatòria i bases dels processos selectius d’estabilització, d’acord amb la disposició addicional sisena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, per a les places de tècnics/ques d’educació infantil (2 places) i auxiliar de biblioteca (1 plaça).

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals a comptar des de l’endemà de l’última publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat, sent la data d’un d’aquests últims la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies.

Edicte de la convocatòria i bases de processos selectius d’estabilització publicat al BOPG núm. 130 de 8 de juliol de 2022

Model instància per participar (per a les places de la Llar d’Infants, es poden indicar les dues convocatòries en una mateixa instància). Es demana que la documentació s’aporti en format PDF (NO FOTOS, NO WORDS, ETC.)


Processos de selecció 2019

Mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2022 se suspenen definitivament els processos de selecció de les places d’“Auxiliar administratiu/va”, de “Tècnic/a mig econòmic laboral”, de “Tècnic/a d’Administració GeneralAdjunt a Secretaria” i de “Tècnic/a auxiliar de Biblioteca”, convocats per Acord de Junta de Govern Local de data 7 de març de 2019.

Acord