El Ple de l’Ajuntament aprova les modificacions de les Ordenances Fiscals previstes pel 2021

Aprovades inicialment les modificacions de les OOFF 2021 juntament amb una nova Ordenança

El Ple del passat dilluns 9 de novembre acordà l’aprovació provisional de les Modificacions de les Ordenances Fiscals per la propera anualitat, les quals tenint molt en compte la nova realitat de la COVID-19, s’han decidit congelar, exceptuant l’adequació d’alguns punts que s’han trobat convenients:

 

Augment del 0,5% del gravamen de l’Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), amb el redactat següent de l’article 7 de l’ordenança núm. 4 (ICIO):

Article 7. Tipus de gravamen:

El tipus de gravamen d’aquest impost és de 3’5%.

 

Aquest augment va relacionat directament amb la disminució de la taxa administrativa per a les llicències urbanístiques, el qual, tant per a les obres majors com les menors es proposa un percentatge del 0,4% (del pressupost de referència total de l’obra), actualment està a l’1,5%. Respresentant doncs, entre l’augment del tipus de gravament de l’ICIO i la disminució anterior de la taxa administratica, una rebaixa del 0,6% total. Seguint amb la taxa administrativa per a les llicències urbanísitques, es puntualitza que pel que fa als mínims, que a dia d’avui és de 60€ en ambdues tipologies d’obres, s’ha contemplat augmentar a 120€ per a les llicències d’obres majors, ja que les tasques són superiors.

 

Disminució  i incorporació d’un nou import mínim en les obres majors, amb el redactat següent de l’article 5. Epígraf 4.- Expedients d’activitats urbanístiques. Punt 1.1.1 de l’Ordenança núm. 8 (taxa per a la realització d’activitats juridicoadministratives):

Article 5. Epígraf 4.- Expedients d’activitats urbanístiques. Punt 4.1.- Llicències urbanístiques i ordres d’execució. Subapartat 1.1.1:

  • Per a la concessió de llicències d’obres de construcció de nova planta, ampliació, modificació o reforma, per la qual sigui preceptiva l’aportació de projecte d’obra o plànols signats per tècnic competent:
   • Obres Majors: 0,4% , amb un mínim de 120 euros.
   • Obres Menors: 0,4% (del pressupost de referència total de l’obra), amb un mínim de 60 euros.
   • Obres consistents en l’arranjament de façanes: Bonificació del 90%.
   • Obres consistents en la pintura de façanes: Bonificació del 100%.

   

  Així mateix, pel que fa a l’Ordenança núm. 8 (taxa per a la realització d’activitats juridicoadministratives), també s’ha trobat adient incorporar una nova taxa per a la comunicació dels habitatges d’ús turístics (HUT), doncs es tracta d’una nova activitat que s’està estenen a la zona i cal gestionar degudament:

   

  Nova incorporació d’una taxa per a les Comunicacions d’Habitatge d’Ús Turístic, amb un nou epígraf vinculat a l’article 5 de l’Ordenança núm. 8 (taxa per a la realització d’activitats juridicoadministratives) amb el redactat següent:

  Epígraf 9.- Taxa per a la Comunicació d’Habitatge d’Ús Turístic (HUT):

   Per a la tramitació del procediment de comunicació per a la legalització dels habitatges d’ús turístic …………………………………………………………………. 100,00€ 

   

  Aquest Ajuntament té molt clara la necessitat d’incidir en promoure la fiscalitat verda, la qual ja es preveu en l’article 6 de l’Ordenança núm. 2 (reguladora de l’IBI), corresponent a la bonificació DE l’IBI pels habitatges amb sistemes d’aprofitament d’energies renovables; o l’article 6 de l’Ordenança núm. 3 (reguladora de la Taxa de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) corresponent a les bonificacions de l’IVTM pels cotxes elèctrics. Per a continuar en aquesta línia, l’Ajuntament proposa doncs l’ampliació de l’existent bonificació per a l’ús del compostatge casolà (passaria del 10% al 15%) i a més, l’ampliació d’aquesta bonificació a les empreses que acceptin el bon ús i condicions del compostatge:

   

  Incorporació de les empreses per a ser subjectes de la bonificació per ús de compostatge i augment del percentatge a bonificar, amb el redactat següent de l’article 4. Epígraf 1. Recollida i eliminació d’escombraries. Punt 1.2 de l’Ordenança núm 7 (reguladora de les taxes per a la realització d’activitats de prestació de serveis municipals):

  Article 4. Epígraf 1. Recollida i eliminació d’escombraries. Punt 1.2:

   1.2 Bonificacions: Els subjectes passius que disposin al seu habitatge i/o empresa d’un sistema de compostatge casolà que afavoreixi la reducció de les deixalles i el reciclatge dels residus generats gaudiran d’una bonificació a la quota del 15%, amb el benentès que es demostri la seva correcta utilització mitjançant informe anual i condicions d’ús del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

   

  Així mateix, pel que fa als imports de la publicitat a través de les revistes municipals, s’ha decidit mantenir la reducció dels preus que es varen aprovar puntualment en el marc del Pla de Mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la COVID-19 a Garriguella, amb l’objectiu d’incentivar la publicitat local, aspecte importantíssim per a la promoció de les empreses i activitats:

   

  Reducció dels imports del servei de publicitat mitjançant les revistes municipals, i puntualització del disseny, amb el redactat següent de l’article 4. Epígraf 5. Per a la prestació del servei de publicitat a través de la revista municipal de l’Ordenança núm 7 (reguladora de les taxes per a la realització d’activitats de prestació de serveis municipals):

  Article 4. Epígraf 5.- Per a la prestació del servei de publicitat a través de la revista municipal:

    • Revista de la Fira del brunyol i la garnatxa
    1. Format targeta horitzontal…………………………………………………….. 20,00€
    2. Format targeta doble horitzontal……………………………………………. 37,50€
    3. Format mitja plana horitzontal……………………………………………….. 60,00€
    4. Format plana sencera………………………………………………………….. 90,00€
    • Revista d’Estiu
    1. Format targeta hortizontal…………………………………………………….. 32,50€
    2. Format targeta doble horitzontal …………………………………………… 45,00€
    3. Format mitja plana horitzontal……………………………………………….. 80,00€
    4. Format plana sencera………………………………………………………… 150,00€

   

  També s’aprovà una nova ordenança relativa a la prestació dels serveis d’establiment i/o obertura del manteniment anual d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població, a més de les parcel·les interiors, amb la finalitat primordial de protegir el municipi de possibles incendis, així com també cumplir amb el que preveu la llei 5/2003 de 22 d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

  Contingut disponible: NÚM. 14. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ESTABLIMENT/OBERTURA I MANTENIMENT ANUAL D’UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES I ZONES VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ SECA I MASSA ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES URBANITZACIONS

  En relació al projecte de Franges, aquí s’enllaça una notícia anterior relativa al projecte en què es basa l’ordenança, hI podeu trobar el plànol i el projecte executiu FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. Així mateix, també recordar que a inicis de 2020 s’aprovà el Reglament del Servei municipal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions, i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes de Garriguella. Notícia corresponent AQUÍ.

   

  Amb tot això, i de conformitat amb allò que estableix l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els acords estaran en exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de les publicacions dels edictes al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d’examen i reclamacions.

   

   

  (!) Per acabar, recordar que tot i aquestes modificacions (2021), cal tenir molt present que les ordenances fiscals del 2020 per qüestions administratives no es varen poder aplicar i per això mateix, l’any 2021 també s’hi aplicaran aquestes anteriors del 2020. Podeu trobar el resum de les modificacions del 2020 anteriors: AQUÍ. Bàsicament, la modificació més rellevant és l’augment del tipus de gravamen l’IVTM de classificació “Turismes”, consistent en la modificació, a l’article 5 “Quota tributària”, de la taula de tarifes, concretament amb el següent redactat:

  Potència i classes de vehicles EUR
  A) Turismes
  – De menys de 8 cavalls fiscals 21.19
  – De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 56.10
  – De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 118.90
  – De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 156.00
  – De 20 cavalls fiscals en endavant 188.00

   

   

  Per a  més informació:  AQUÍ

  Edictes d’exposició pública inicial aquí:

  EDICTE d’aprovació inicial d’una ordenança

  EDICTE d’aprovació provisional de l’acord de modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2021