Pressupost

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2024

El Ple d’aquest Ajuntament, celebrat el dia  18 de desembre de 2023, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació de l’anualitat 2024 juntament amb les bases d’execució del mateix i la plantilla de personal que comprèn tots els llocs reservats a funcionaris i personal laboral; exposat al públic amb la finalitat que, durant el termini de quinze dies hàbils s’hi pugui presentar contra el mateix les reclamacions que s’estimin pertinents pels interessats a què fa referència l’article 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. Durant dit termini no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació. Doncs segons l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, el pressupost es considera definitivament aprovat.

Edicte d’aprovació inicial

Edicte d’aprovació definitiva

Seguidament, s’adjunten les taules resum d’ingressos i despeses previstes, en les quals destaquen dues grans inversions com són l’arranjament de la xarxa d’aigua de Baix a Garriguella, que es troba en procés de licitació; i la reforma del carrer Gran, en procés d’aprovació.

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS 2024

I IMPOSTOS DIRECTES

II IMPOSTOS INDIRECTES

III TAXES I ALTRES INGRESSOS

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

V INGRESSOS PATRIMONIALS

RECURSOS ORDINARIS

VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

IX PASSIUS FINANCERS

RECURSOS CAPITAL

TOTAL INGRESSOS

496.480,66

50.000,00

216.795,00

449.217,85

27.000,00

1.239.493,51

0,00

200.904,60

0,00

74.376,20

275.280,80

1.574.774,31

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2023

I DESPESES PERSONAL

II DESPESES CORRENTS

III DESPESES FINANCERES

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

V FONS DE CONTINGÈNCIA

PRESSUPOST ORDINARI

VI DESPESES CAPITAL

VII TRANSFERÈNCIES CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

IX PASSIUS FINANCERS

PRESSUPOST INVERSIONS

TOTAL DESPESES

514.231,61

426.165,04

10.026,28

38.248,52

7.102,86

996.674,31

431.000,00

0,00

0,00

87.100,00

518.100,00

1.514.774,31

ANUALITATS ANTERIORS