NOU BAN D’ALCALDIA: ESTAT SEQUERA

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER SITUACIÓ DE SEQUERA

Tal com s’informà el passat mes d’octubre via xarxes socials i aquesta mateixa web, d’acord amb els indicadors de sequera que estableix el Pla Espacial d’actuació en situació d’alerta i eventual de sequera, va ser declarada l’entrada en estat de sequera hidrològica a la Unitat d’Explotació de la Aqüífer Fluvià-Muga, de la qual Garriguella pertany.

Malauradament, la crida a la precaució, recomanacions i consells d’aquest Ajuntament no han sigut suficients per tal d’alentir el descens de les reserves hidràuliques. Així doncs, analitzats els volums domèstics (l/hab dia), l’Agència Catalana de l’Aigua ha notificat en aquest Ajuntament que el consum domèstic està molt per sobre de la dotació màxima que pertoca en cas de sequera (que són 250 l/hab dia).

D’aquesta manera, a instàncies de l’ACA, aquesta Alcaldia ha redactat el següent Ban d’Alcaldia amb l’objectiu de millorar l’estat hidrològic i evitar possibles mesures més restrictives que les actuals establertes:

1. Es fixa una limitació del consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

2. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

3. Resta prohibit l’ompliment de piscines, exceptuant les quantitats indispensables per reposar les pèrdues per evaporació i que puguin afectar al sistema de recirculació de la instal·lació.

4. Resta prohibida la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

5. Resta prohibit el rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l´efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.

6. El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes, i pels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.

7. D’acord amb els diferents usos de l’aigua, s’estableixen un seguit de reduccions:

  • Reg agrícola: 25% de reducció
  • Usos ramaders: 10% de reducció
  • Usos industrials: 5% de reducció
  • Usos recreatius que impliquin el reg: 30% de reducció
  • Altres usos recreatius: 5% de reducció

I amb tot això, des de l’Ajuntament de Garriguella es recomana revisar possibles fuites d’aigua i/o degoteigs, així com aplicar d’altres mesures que evitin un consum d’aigua excessiu.

 

Entre tots podem fer que la situació millori, conscienciació i responsabilitat si us plau.

 

Aquí podeu trobar el Ban d’Alcaldia: Ban d’Alcaldia mesures per mitigar la sequera

Més informació de l’estat hídric al Portal de la sequera: aquí