Pla a l’Acció 2022-2023, Diputació de Girona

Concessió de l’ajut per part de la Diputació de Girona, Programa Del Pla a l’Acció 2022-2023, per a diferents mesures de lluita contra el canvi climàtic i foment de l’economia verda, procedents del Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023.

 

Mitjançant Resolució de la Junta de govern de la Diputació de Girona, sessió ordinària del 2 d’agost del 2022, es va concedir a aquest ajuntament les línies de subvenció que es detallen a continuació. A excepció de la línia 6 (per a la implantació d’una comunitat energètica), que es preveu la seva execució durant el període 2024, la totalitat de les restants línies de subvenció foren executades. Aquestes, juntament amb els muntants subvencionats, es detallen a continuació:

Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals: subvenció de 720,00 euros, que inclou,
 – Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals.
 Va consistir en la revisió i optimització de 20 pòlisses d’energia elèctrica.

Línia 3. Millora de l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle:            -Subvenció de 15.000,00 euros per a la millora de l’enllumenat públic. 

Línia 7. Punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania:                                                -Subvenció de 1.125,00 euros per assessorament personalitzat als veïns i veïnes del municipi, per a la promoció de l’estalvi energètic i la implantació de les instal·lacions d’autoconsum solar fotovoltaic.