Edicte d’aprovació definitiva del Reglament de gestió de la mini deixalleria municipal del municipi de Garriguella

El Ple de la Corporació, es sessió ordinària de divendres 31 de març de 2023, va aprovar inicialment el Reglament de gestió municipal del municipi de Garriguella.

Atès que no hi ha hagut reclamacions, ha quedat definitivament aprovat. Es publica el Reglament aprovat al Butlletí Oficial de la Província en compliment del que preveu l’article 70.2 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, entrant en vigor transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.

REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA MINI DEIXALLERIA MUNICIPAL DE GARRIGUELLA

Exposició de motius
El present reglament es fonamenta en el títol competencial que estableixen tan la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, així com el Text Refós de la llei municipal de Catalunya 2/2003, en matèria de gestió de residus.
És també d’aplicació la normativa catalana Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Regulador de la gestió dels residus en l’àmbit territorial de Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en matèria d’ordenació del territori, de protecció del medi ambient i de preservació de la natura.
Als efectes de desenvolupar el model i les condicions de prestació del servei municipal de deixalleria es concreten en aquest reglament les normes d’obligat compliment a seguir, tant per part dels usuaris com pel gestor del servei, per tal de garantir el correcte funcionament d’aquest sistema de gestió, que pretén
establir un mecanisme de gestió, segregació i reciclatge o eliminació controlada dels residus generals a les llars i a les activitats econòmiques com un dels pilars de la gestió ambiental municipal.