Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 9

Transcorregut el termini d’exposició pública de l’aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 9 reguladora de la prestació del servei de llar d’infants de Garriguella, sense que hagin estat presentades reclamacions, al·legacions o suggeriments; l’Acord ha quedat definitivament aprovat, per la qual cosa es porta a terme la publicació íntegre del seu text en compliment de l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

NÚM. 9: ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DELSERVEI DE LLAR D’INFANTS