Edicte sobre l’aprovació inicial del Pla de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, del municipi de Garriguella

Havent-se adoptat l’Acord de Ple del 22 de maig del 2023, pel que s’aprova el
Pla de delimitació del municipi de Garriguella. 


De conformitat amb l’article 4.5 b) del Decret 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana, se sotmet a informació pública
durant el termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà al de publicació
d’aquest anunci.


Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament (www.garriguella.cat).


Assenyalar que el present anunci servirà de notificació als interessats, en cas
que no pugui efectuar-se la notificació personal de l’atorgament del tràmit
d’audiència.