Ple Extraordinari de 26 de juny

Per Decret d’Alcaldia de 26 de juny es convoca Sessió Extraordinària de Ple pel dilluns vinent, 26 de juny a les 19:00h a la Sala de Plens; amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA

1.- CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DE L’ÚNIC GRUP POLÍTIC MUNICIPAL

2.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

3.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIALS DE COMPTES

4.- NOMENAMENTS DLS REPREESTATS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS QUE SÓN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE

5.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

6.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMEBRES DE LA CORPORACIÓ

7.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DL’ALCALDA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVER LOCAL, DE NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DES LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA ALS REGIDORS

8.- ELECCIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL 23 DE JULIOL DE 2023

 

Recordem que la sessió és oberta al públic!