Aprovació de tres modificacions de crèdit

El Ple de l’Ajuntament aprova inicialment tres expedients de modificació de crèdit

El Ple d’aquest Consistori, en sessió ordinària de 18 de juliol de 2022 ha aprovat inicialment tres expedients de modificació de crèdit pressupostari:

  • L’expedient de suplement de crèdit SC 1/2022 per a fer front a diverses despeses.
  • L’expedient de crèdit extraordinari CE 1/2022 per a fer front a la quota d’ADRINOC, a les despeses generades per a la gestió del casal municipal així com, de les quotes de l’Aula Oberta i Projecte Maremar de l’INS Llançà pel curs 2021-2022.
  • L’expedient de crèdit extraordinari CE 2/2022 per a fer front a la millora de l’enllumenat de la pista de tenis i portes dels armaris del camp de futbol.


Les anteriors modifiquen el Pressupost Municipal de 2022, de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 38, apartats 1 i 2, en relació amb els articles 20 i 22, del RD 500/1990, i l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’obre un període d’informació pública, per termini de quinze dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP de la província, per a què les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi al·legacions.


Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament:

  • L’acord d’aprovació inicial es troba AQUÍ
  • Edicte disponible AQUÍ

Transcorregut aquest període, si no s’han presentat reclamacions, els acords inicials esdevindran definitius sense necessitat d’adoptar nou acord.