Aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament de l’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera de l’Ajuntament de Garriguella

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 6 de maig de 2024, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. L’Ordenança reguladora es va publicar i es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 93, amb número d’edicte 4087, de data 14 de maig de 2024, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, no havent-se presentat al·legacions ni reclamacions al respecte.

El termini per interposar el recurs contenciós administratiu és de dos mesos a comptar des del dia següent d´aquest anunci, de conformitat amb l´article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Per tot això, es fa públic el text íntegre de l’Ordenança per al coneixement general i en compliment del previst a l’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.