Aprovació inicial d’un nou projecte per a l’arrenjament de carrers

S’exposa al públic el Projecte Executiu d’Acondicionament del paviment dels carrers adjacents de Garriguella

El passat 7 de juny, el Ple d’aquesta Corporació en Sessió Extraordinària va aprovar inicialment el Projecte Executiu d’Acondicionament del paviment dels carrers adjacents de Garriguella, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Ramon Boadella i Cebrian, Col·legiat Núm. 10.655, amb un pressupost total de 342.883,75€ (Tres-cents quaranta-dos mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims).

El projecte té previst arranjar un conjunt de carrers del poble, tan pel que fa a la xarxa subterrània (d’aigua i sanejament), com exterior (paviment i acabats). Aquest es pot consultar per part de qualsevol persona interessada a les oficines municipals en horari d’atenció al públic i al següent enllaç:  Projecte Executiu d’Acondicionament del paviment dels carrers adjacents de Garriguella

El projecte restarà exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils, d’acord amb el que es disposa l’article 37 del Decret legislatiu 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (termini: fins al 2 d’agost de 2022). En el supòsit que no es presentin al·legacions durant el termini d’exposició pública, l’aprovació inicial s’elevarà a definitiva sense necessitat d’adoptar cap altre acord ulterior.

 

Aprovat definitivament: edicte AQUÍ